SON DAKİKA

Haber > Resmi İlan > AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE KATI YAKIT (ODUN) SATIN ALINACAKTIR TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-GENEL ORTAÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI VE KATI YAKIT (ODUN) SATIN ALINACAKTIR TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-GENEL ORTAÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

15 Mayıs 2024 Çarşamba - 00:00

ILN02031298

        Okul ve Kurumlarımıza 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kış Dönemi Yakacak İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 1100 Ton Odun, 57000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürtoranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ve 1500 LT Motorin Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                          :2024/608232
1-İdarenin
a) Adı                      :TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                 :Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı 61040 MERKEZ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası  :               4622302094 - 4622302096
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                      :Okul ve Kurumlarımıza 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Kış Dönemi Yakacak İhtiyaçlarında Kullanılmak Üzere 1100 Ton Odun, 57000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürtoranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ve 1500 LT Motorin Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı                     :57000 Kg Kalorifer Yakıtı (Kükürtoranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler), 1500 Lt Motorin ve 1100 Ton Odun.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer        :Trabzon İli 18 İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı tüm Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar ile Kurumların yakıt tanklarına ve katı yakıt depolarına istiflenmesi.
ç) Süresi/teslim tarihi                           :Kalorifer yakıtı (Kükürt oranı % 0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ve motorin sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 250 takvim günüdür. İdarenin talebi doğrultusunda 31/05/2025 tarihine kadar kısımlar halinde teslim edilecektir. Odun sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                             :Sözleşme imzalanmasından itibaren işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:10.06.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :               Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu; Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı Kat:3 TRABZON
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Katı Yakıt Satış İzin Belgesi
Sıvı yakıt için (Kalorifer yakıtı (Kükürt oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ve Motorin)) EPDK tarafından verilmiş teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösterir belge" (Bayilik Lisansı).
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr                                                                                                                          BASIN NO: ILN02031298

© 2020 www.karadenizgazete.com.tr | Karadeniz Gazetesi bir Güçlü Ticari Ve Sınai Ürünler Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi ‘dir.

Giriş Yap